Leeg

Totaal: 0,00 €

Uw persoonlijke gegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper verbindt bpost zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven. 

Uw gegevens zullen worden verwerkt door bpost, de verantwoordelijke voor de verwerking met het oog op de levering en eventuele facturering van de bestelde producten/diensten, om de Koper te contacteren in geval van problemen, en, behoudens verzet, voor promotiedoeleinden m.b.t. de door bpost uitgegeven of verdeelde producten en diensten.

Uw gegevens kunnen ook voor promotiedoeleinden worden doorgegeven aan organisaties van de bpost groep en, in geval van levering van die diensten of aankoop van die producten, aan de organisaties waarvan de producten en diensten door bpost worden verdeeld.

Indien u zich wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotiedoeleinden, dan kunt u het vakje daarvoor voorzien tijdens de bestelprocedure, onderaan de pagina “checkout”, aanvinken of een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een bewijs van uw identiteit, versturen naar: bpost - eShop, PB 5000, Brussel. U kunt op dezelfde manier ook toegang krijgen tot uw gegevens en ze indien nodig laten verbeteren.