Leer

Summe: 0,00 €

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn vanaf 02 October 2014 van kracht en zijn van toepassing op elke bestelling van producten en diensten via een Dienst zoals omschreven in Artikel 3 en die wordt aangeboden op de website van de eShop van bpost. 

Bepalingen die strijdig zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de andere activiteiten van bpost (met inbegrip van onder meer de uitreiking van post, de aanmaak van gepersonaliseerde zegels “My Stamp” die op de overeenstemmende site worden aangeboden), de andere diensten die aangeboden worden op de site of op websites vermeld op de website, waarop specifieke algemene voorwaarden integraal van toepassing zijn.

2. Gegevens van bpost

bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Maatschappelijke zetel: Muntcentrum, 1000 Brussel

BTW: BE 214 596 464

Ondernemingsnummer: 0214.596.464

PRC IBAN BE94 0000 0000 1414 BIC BPOTBEB1

3. Omschrijving van de Dienst en de bestemmelingen

Met Dienst wordt bedoeld de online aankoop van producten en diensten aangeboden door bpost en aangeboden op de website van de eShop van bpost. 

De erin voorgestelde Dienst en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument (d.w.z. die de via de Dienst aangekochte producten kopen of gebruiken voor andere dan professionele doeleinden) of als professioneel, maar ook voor rechtspersonen (m.a.w. die de producten via de Dienst voor louter professionele doeleinden aankopen of gebruiken) hierna de "Koper(s)" genoemd).  

bpost en de Kopers die producten aankopen voor professionele doeleinden verklaren uitdrukkelijk dat wordt afgeweken van de bepalingen van de artikelen XII.6, § 1, 8°, alsook de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht voor wat betreft de aankopen voor professionele doeleinden. 

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden

De producten en diensten die te koop worden aangeboden via de Dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om ze te kopen, buiten de bestelprocedure, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.

De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure, die hieronder beschreven wordt, voltooit.  bpost is slechts geldig verbonden t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst wordt bevestigd.

Bij betaling per overschrijving beschikt de Koper over 7 werkdagen om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt bpost ontheven van elke verplichting jegens de Koper en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Koper.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag bpost op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van de producten en diensten opschorten, het assortiment producten en diensten veranderen of de tarieven van haar producten en diensten wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die bpost voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Disclaimer op de site zonder voorbehoud te aanvaarden.

5. Bestelprocedure

De Koper doorbladert de eShop op de website van bpost en kiest de producten die hij wil. 

De Koper kan de omgeving selecteren waarin hij de postproducten die voldoen aan zijn behoeften, wil opzoeken of raadplegen.  Op de homepage van de eShop staan verschillende tabs die doorverwijzen naar specifieke omgevingen:

  • Een tab "Professioneel" waar de Koper hoofdzakelijk producten kan terugvinden die voldoen aan de behoeften van bedrijven.
  • Een tab "Particulier" waar de Koper hoofdzakelijk producten kan terugvinden die voldoen aan behoeften die niet afkomstig zijn van bedrijven.
  • Een tab "Verzamelaar" waar de Koper hoofdzakelijk filatelieproducten of producten in verband met de filatelie kan terugvinden.
  • Een tab "Alle producten" waar de Koper een product kan terugvinden ongeacht de omgeving die hij aanvankelijk koos. Opzoekingen via de andere tabs geven immers enkel resultaten voor de producten die in die specifieke omgeving staan.

De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram "Bestellen".  Wanneer de Koper een te grote hoeveelheid producten selecteert, krijgt hij een pop-upvenster met het maximumaantal producten dat kan besteld worden.

Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het pictogram “Naar de kassa” en wordt hij op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die bpost voorstelt.

Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de zes hierna vermelde stappen werden doorlopen.

Elke stap wordt afgesloten door het “klikken” op het bevestigingspictogram “Volgende”. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het pictogram “Vorige”. Bij de laatste bevestiging (beschreven onder artikel 5.f), gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.

a. Details van de bestelling (scherm “Winkelwagen”)

Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten:

- de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;

- de eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW en de eventuele verwerkingskosten;

Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op de pictogrammen “het product schrappen” of “het aantal wijzigen”.

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Naar de kassa”.

b. Met of zonder factuur (scherm “Identificatie”)

Als de Koper de bestelde goederen bestemt voor beroepsmatig gebruik, kan hij dat aangeven door “Ik heb een btw-nummer of ondernemingsnummer en ik  ontvang een factuur” aan te vinken. 

bpost kan enkel een factuur afleveren voor haar eigen producten en kan geen factuur opmaken voor Ready-to-Send kaarten, Postogram (Editor) en voor producten van De Lijn.

De Lijn is, op basis van beslissing E.T. 16172 van 2 augustus 1974 van de BTW-administratie, ervan ontheven een factuur uit te reiken bij de afgifte van vervoerbewijzen die voor beroepsbehoeften worden gekocht. De belastingplichtige mag de BTW geheven op Openbaar Vervoer waarvan hij de kosten draagt, in aftrek brengen door het voorleggen van de vervoerbewijzen zelf."

Als de Koper geen btw- of ondernemingsnummer heeft, moet hij standaard “Ik  handel als particulier en ontvang geen factuur” aanvinken.

Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Volgende”.

c. Leveringsadres en contactgegevens (scherm “Persoonsgegevens”)

Als de Koper in stap b van de bestelprocedure heeft opgegeven dat hij handelt als particulier en geen factuur ontvangt, wordt hij verzocht zijn leveringsadres en zijn contactgegevens in te vullen. 

Als de Koper in stap b van de bestelprocedure heeft opgegeven dat hij handelt voor beroepsdoeleinden en een factuur ontvangt , wordt hij verzocht zijn factureringsadres, zijn leveringsadres (als dat verschilt van het factureringsadres) en zijn contactgegevens in te vullen.

Om door te gaan met de volgende stap, moet de Koper “Ik heb de verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard” aanvinken en klikken op “Volgende”.

d. Keuze van de betalingswijze

In deze vierde stap moet de Koper

- ofwel het nummer en de vervaldatum van zijn kredietkaart ingeven in de velden die daarvoor voorzien zijn;

- ofwel kiezen voor een betaling via thuisbankieren van Belfius, ING, KBC of CBC ;

- ofwel kiezen voor een betaling via debetkaart (Banksys) of PayPal ;

- ofwel kiezen voor een betaling via een bankoverschrijving (offlinebetaling).

Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, zet de Koper zijn bestelling voort door op het pictogram “Volgende” te klikken.

e. Overzicht van de bestelling

In deze vijfde stap krijgt de Koper op één scherm een overzicht van de informatie die hij heeft ingevoerd en een beschrijving van de bestelde producten, de totale prijs per artikel en de totale prijs van de bestelling, btw inbegrepen.

Als de Koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op “Vorige” en terugkeren naar de voorgaande stappen. 

Als de Koper het eens is met het overzicht van zijn bestelling, klikt hij op “Betalen”.

f. Betaling van de bestelling en bevestiging

In deze laatste stap wordt de Koper verzocht om zijn bankgegevens in te vullen en te bevestigen.  In dit stadium kan hij zijn bestelling nog annuleren door op het pictogram “Annuleren” te klikken.

Wanneer de Koper zijn betaling bevestigt, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

6. Bevestiging per bpost en uitvoering van de bestelling

De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:

- het nummer van de bestelling
- de datum waarop de bestelling werd geplaatst
- het leveringsadres
- de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 5, a, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling inclusief alle kosten
- de gegevens van bpost (Zie artikels “Gegevens van De Post” en “Contact en klantendienst”); 
- de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper

bpost behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

- een onvolledige of onjuiste bestelling.
- het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens.
- het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Koper (cf. infra: betaling).
- het niet-bevestigen van de betaling via web banking door de instelling die moet zorgen voor de technische verwezenlijking van deze betaling (Ogone).

7. Bewijs

Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van bpost, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

8. Aanbod en prijs

Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website van bpost bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door bpost. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de producten.  Alle telecommunicatiekosten voor het gebruik van internet en de website blijven ten laste van de Koper.

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische btw en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.

De prijzen staan vermeld in euro.

Sommige artikels op onze website worden uitsluitend verkocht in bepaalde hoeveelheden en niet per stuk. Artikels aankopen per stuk blijft uiteraard altijd mogelijk in de verschillende verkooppunten van bpost.

Het kan in bepaalde gevallen gebeuren dat een aantal producten gegroepeerd wordt aangeboden (promobundel of -pakket).  Een gegroepeerd aanbod bestaat uit producten die eventueel afzonderlijk kunnen worden verkocht.

Koopt iemand één van de producten uit het gegroepeerde aanbod, dan worden automatisch de andere producten uit dat aanbod naar voren geschoven, zodat de Koper desgevallend gebruik kan maken van het commerciële voordeel dat daaruit voortvloeit.  De Koper wordt altijd duidelijk op de hoogte gebracht van het commerciële voordeel van een gegroepeerd aanbod.

Sommige producten kunnen overigens zelf uit meerdere artikels bestaan.   In zulke gevallen zit een eventueel voordeel al vervat in de prijs voor die producten.

9. Beschikbaarheid

Het product- en prijsaanbod van bpost is geldig zolang het op de website van bpost staat, tot uitputting van de voorraden van bpost of haar leveranciers.

Indien een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan op de hoogte gebracht door de klantendienst van bpost en kan hij zijn bestelling annuleren of een product of dienst aanvaarden dat / die gelijkaardig is aan het product of de dienst dat / die hij bestelde.

Mits ze de Koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan bpost eveneens de bestelling geheel of deels opschorten, de bestelling slechts ten dele leveren en het andere deel terugbetalen, of de Koper producten of diensten voorstellen die gelijkaardig zijn aan wat hij besteld had. 

Indien de Koper het voorgestelde alternatief weigert, betaalt bpost de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze deels werd geleverd of niet.

Wanneer een op de website aangeboden product of dienst zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product of deze dienst niet opgesplitst bij de levering. 

In ieder geval kan bpost niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.

10. Levering

De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten.

De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België, en niet in een postbus.

Aangezien de "eShop"-zendingen waarden bevatten, moeten ze altijd voorzien zijn van een streepjescode.  Het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de daadwerkelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper) en geldt als bewijs, tenzij de Koper bewijs van het tegendeel levert.

bpost behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen. Zij kan er dus voor kiezen om een bestelling aangetekend te verzenden naar aanleiding van de kenmerken van de bestelling ( bedrag gelijk aan of hoger dan € 250), de leveringshistoriek (eerdere problemen gemeld door de Koper, eventueel geschil inzake de aflevering...) of objectieve criteria die laten vermoeden dat zich problemen zullen / kunnen voordoen met de aflevering (niet-conforme brievenbus, gedeelde brievenbus van meerdere bestemmelingen...).

Bij de levering zit altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.

11. Facturering

bpost levert alleen facturen in de zin van de btw-wetgeving als de Koper beschikt over een btw- of ondernemingsnummer en op voorwaarde dat hij tijdens de bestelprocedure zijn btw-nummer of, als hij dat niet heeft, zijn ondernemingsnummer heeft ingevuld in het daartoe voorziene veld.

Als de wet dat voorschrijft, levert bpost niettemin een aankoopfactuur op het thuisadres of aan de maatschappelijke zetel van de Koper, ongeacht of hij over een btw- of ondernemingsnummer beschikt.

bpost kan alleen een factuur afleveren voor haar eigen producten en diensten, en kan geen factuur opmaken voor de producten van derden die ze via de Dienst aanbiedt (Ready-to-Send kaarten en Postogram van Editor en producten en diensten van De Lijn, bijvoorbeeld).  Ter informatie wordt de Koper erop gewezen dat De Lijn, op basis van de beslissing van de btw-administratie E.T. 16172 van 2 augustus 1974, is vrijgesteld van het afleveren van een factuur voor de verstrekking van vervoerbewijzen die worden gekocht om professionele doeleinden. Uit die beslissing volgt ook dat de Koper de btw die hij betaalde op het openbaar vervoer kan aftrekken tegen afgifte van de vervoerbewijzen zelf.

De Koper kan een factureringsadres opgeven dat verschilt van het leveringsadres voor de bestelling.  Het factureringsadres moet echter, net als het leveringsadres, in België gelegen zijn.

12. Leveringstermijnen

Elke bestelling vóór 15 uur (op werkdagen) en online betaald, met uitzondering van de bestellingen filatelie (inhoud enkel filatelistische producten) in de week van uitgifte van de filatelistische producten, wordt de dag zelf door ons logistiek centrum behandeld en verstuurd.  Uw bestelling kan dus de volgende werkdag op het door de Koper vermelde leveringsadres bezorgd worden.  

De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. De niet-naleving van die indicatieve leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van aanvraag tot schadevergoeding uit hoofde van de Koper.

Indien één of meer bestelde producten niet binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling op het meegedeelde leveringsadres toekomen, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van bpost (waarvan de gegevens in artikel 23 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

Indien de Koper overeenkomstig artikel 10 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in artikel 23 van deze algemene voorwaarden.

De bedragen die de Koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om bpost daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

Het gebruik van de Bpack 24/7 dienst is onderworpen aan specifieke algemene voorwaarden die u kan raadplegen op www.bpost.be/bpack247

bpost behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid. Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.

Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering. 

De Koper mag zijn bestelling betalen per overschrijving.  In dat geval zal bpost de bestelling pas behandelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag.  De leveringstermijnen zijn dus langer dan wanneer de Koper een ander betaalmiddel gebruikt, en zijn met name afhankelijk van het ogenblik waarop zijn financiële instelling de aanvraag voor een overschrijving ontvangt en de tijd die nodig is om ze te verwerken.  

13. Verwerkingskosten

De eventuele verwerkingskosten die voor rekening zijn van de Koper worden tijdens het aankoopproces online meegedeeld.  Die kosten worden ook vermeld in de bevestigingsmail en bijgeteld bij de prijs voor de / het bestelde product(en) en diensten.

Indien bpost omwille van de beschikbaarheid de levering opsplitst, worden de eventuele verwerkingskosten slechts één keer aangerekend. 
 

14. Niet-conformiteit

a. Algemeen

Alle producten en diensten die via de Dienst worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de website van bpost hebben echter geen enkele contractuele waarde.

De Koper moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.

Als het ontvangen product niet overeenstemt met het door de Koper bestelde product  of als het beschadigd is, kan de Koper het volgens onderstaande modaliteiten terugsturen naar bpost, binnen een termijn van 14 dagen die ingaat op de eerste dag na de levering.

bpost zal het product omruilen of het bedrag van de bestelling terugbetalen, evenals de eventuele administratieve kosten, binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product. Na die 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.

bpost behoudt zich evenwel het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

bpost kan enkel instaan voor de conformiteit van haar eigen producten en diensten en die aangeboden door de entiteiten van de groep bpost.  De eventuele niet-conformiteit van producten en diensten van derden (van De Lijn, bijvoorbeeld) kan in geen geval worden toegeschreven aan bpost.

b. Terugzendvoorwaarden

De Koper die een aankoop wil terugsturen die hij via onze onlinewinkel heeft besteld, moet die terugbrengen naar een verkooppunt van bpost (postkantoor of PostPunt). 

De bestelling moet samen met het bijbehorende leveringsborderel worden afgegeven in dat verkooppunt (postkantoor of PostPunt), in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.  De reden voor de terugzending (wat ook het recht van verzaking conform artikel 15 kan zijn) moet duidelijk op de daarvoor voorziene plaats op het leveringsborderel komen.

De Koper moet geen terugzendingkosten betalen wanneer hij zijn bestelling in een verkooppunt (postkantoor of PostPunt) teruggeeft.

Als hij een aankoop die hij via onze onlinewinkel heeft besteld op een andere manier wil terugsturen (bv. door ze in een brievenbus te stoppen) doet hij dat op eigen risico.  Als zijn bestelling verloren geraakt, kan de Koper later onder geen enkele vorm de terugbetaling ervan of een schadevergoeding eisen.

c. Levering

Een bestelling zal in het algemeen geacht worden geleverd te zijn overeenkomstig artikel 10 of volgens de informatie vermeld op het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling.

Indien echter één of meer bestelde producten de Koper niet bereiken op het meegedeelde leveringsadres binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van bpost (waarvan de gegevens in artikel 20 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

15. Recht op verzaking

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper als consument (zoals bepaald in artikel 3) over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om bpost eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet.  Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de Koper dat recht niet.

De kennisgeving van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Klantendienst van bpost, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 23.  De Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegdeformulier (homepage - rubriek "dddd") voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het zo snel als mogelijk terugsturen van de totale levering en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.  Na de termijn van 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.  bpost behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

Om een bestelling terug te sturen dient de Koper de in artikel 14b van deze algemene voorwaarden voorziene terugzendvoorwaarden na te leven.

bpost betaald het bedrag van de betrokken bestelling, evenals de eventuele administrative kosten, terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

16. Betaling

In het algemeen kunnen de bestellingen via de Dienst online betaald worden per kredietkaart van Visa/Mastercard, via de webbanking van ING, Belfius en KBC/CBC, per debetkaart (via Banksys) en met PayPal via een beveiligde server of een partner van bpost. bpost werkt op dit vlak samen met een “Service Payment Provider” (Ingenico) en beschikt over volgende veiligheidsstandaarden: "Visa Certified" en "MasterCard Secured". Als de Koper een kredietkaart gebruikt, dan wordt op het moment van de bestelling toestemming gevraagd aan zijn financiële instelling.

Naast die online betaalmiddelen kan de Koper zijn bestelling op de eShop nog altijd betalen via een gewone overschrijving vanaf om het even welke rekening. Zijn bestelling zal dan pas verwerkt worden zodra de betaling op de rekeningen van bpost ontvangen werd.

Elke stap die de koper eenzijdig onderneemt en waarbij hij bij zijn bank een betaling in onze onlinewinkel betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor bpost tijdelijk of definitief worden geblokkeerd (i) annuleert de facto de verwerking van de bestelling en (ii) indien de bestelling al is verwerkt, het recht op de terugbetaling van de bestelling of de automatische verzending van een vervangende zending.

bpost blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald.  De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten.

17. Intellectuele rechten

De site van bpost en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bpost of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

18. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid

bpost kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, een laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering.

De enige vorm van schadevergoeding waarop de Koper aanspraak kan maken is de terugbetaling van de producten en diensten die niet werden geleverd, niet conform zijn of werden teruggestuurd.

bpost is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

bpost kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de koper of een derde persoon (bv. een onvolledig of fout leveringsadres invoeren of het adres zo invoeren dat de zending niet correct kan worden uitgereikt, een brievenbus die niet conform is met de postreglementering (niet limitatief)).

19. Talen

bpost biedt de Kopers een on line bestelprocedure in twee talen aan:

- Frans
- Nederlands.

20. Archivering

De contracten die werden afgesloten via de Dienst worden door bpost gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Kopers).

21. Persoonlijke levenssfeer

Gebruik van uw persoonsgegevens
De meegedeelde gegevens zullen worden verwerkt door bpost (Muntcentrum, 1000 Brussel), verantwoordelijke voor de verwerking, om uw vraag uit te voeren.

Daartoe worden de persoonsgegevens die u ons meedeelt gedurende 3 jaar na onze laatste interactie bewaard.

Het is mogelijk dat deze gegevens beschikbaar zijn voor onze IT-providers die soms buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Desgevallend werden de in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie beschreven maatregelen aan hen opgelegd.

bpost behoudt zich het recht voor om die gegevens ook te gebruiken om  u later te informeren over gelijkaardige diensten en acties van bpost op basis van zijn gerechtvaardigd belang (of de “soft opt-in”-uitzondering) om zijn diensten en acties te promoten bij zijn klanten of potentiële klanten via de post, e-mail of de telefoon.

Voor professionele klanten, bpost kan deze gegevens ook gebruiken naar sommige personeelsleden voor het versturen van marktonderzoeken en tevredenheidsenquêtes, met het oog op het verbeteren van haar diensten.

Voor particuliere klanten, bpost kan deze gegevens ook gebruiken om u marktonderzoeken en tevredenheidsenquêtes te versturen, met het oog op het verbeteren van haar diensten.

Daartoe worden de persoonsgegevens die u ons meedeelt gedurende 3 jaar na onze laatste interactie bewaard.

U kunt u te allen tijde verzetten tegen dat laatste gebruik van uw gegevens door een gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een identiteitsbewijs, te sturen naar bpost, DPO Office, Muntcentrum, 1000 Brussel. Dat kan ook online via: https://www.bpost.be/site/nl/privacy.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw gegevens ook inkijken en indien nodig laten verbeteren, ze laten wissen of de verwerking ervan beperken door een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag, samen met een bewijs van uw identiteit, te sturen naar bpost, DPO Office, Muntcentrum, 1000 Brussel. Dat kan ook online via: https://www.bpost.be/site/nl/privacy.
Indien een dergelijke vraag zonder gevolg blijft, kunt u een klacht indienen bij de Overheid: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

22. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

23. Klantendienst en klachten

Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de Dienst, kan de Koper terecht bij:

bpost - eShop

Contact Center
Postbus 5000
1000 BRUSSEL

BTW : BE 214.596.464
RPR-nummer : 0214.596.464

Tel. : 022/012345 (zonaal tarief)
Website : www.bpost.be

Wanneer u contact opneemt met onze klantendienst in verband met een probleem met uw bestelling, vermeld dan altijd uw bestelnummer.  Zo kunnen we uw vraag sneller behandelen. 

Uw bestelnummer vindt u op de bevestigingse-mail en op het leveringsborderel bij de verzonden artikels.

Klachten over de conformiteit of het gebruik van de producten van De Lijn die besteld zijn via de Dienst zoals bepaald in artikel 3 van deze voorwaarden, moeten schriftelijk en rechtstreeks verstuurd worden naar De Lijn op het volgende adres:

De Lijn - Centrale Diensten

Motstraat 20

2800 Mechelen

Voorstellen tot compromis die ten commerciële titel zouden gedaan worden, kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden.