Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig Boek VI Marktpraktijken en Consumentenbescherming van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Koper als consument (zoals bepaald in artikel 3) over een termijn van 14 kalenderdagen, die ingaat op de dag na de levering van de bestelling, om bpost eventueel in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn aankoop afziet. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.


Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de Koper dat recht niet. De kennisgeving van verzaking kan gebeuren met behulp van het formulier op de website of aangetekende brief geadresseerd aan de Klantendienst van bpost, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 22.

De Koper kan hiervoor gebruikmaken van de tekst hernomen in het bijgevoegde formulier (homepage - rubriek " Herroepingsrecht") voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het zo snel als mogelijk terugsturen van de totale levering en dit in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de verzending van het formulier op de website of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld. Na de termijn van 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald. bpost behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

Om een bestelling terug te sturen dient de Koper de in artikel 14b van deze algemene voorwaarden voorziene terugzendvoorwaarden na te leven. bpost betaald het bedrag van de betrokken bestelling, evenals de eventuele administrative kosten, terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

Formulier voor herroeping:

(Gelieve de tekst hieronder te kopiëren in een brief, de informatie te vervolledigen en deze terug te sturen per aangetekende schrijven als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan bpost NV van publiek recht - eShop, Anspachlaan 1, 1000 Brussel

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende dienst herroep/herroepen (*):
Besteld op / Ontvangen op (*):
Ordernummer:

Naam:
Adres:

Handtekening:

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.